x

Regulamin

Regulamin
Serwisu Internetowego SWOPER.pl

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Serwis Internetowy SWOPER.pl działający pod adresem www.swoper.pl, stanowi internetową platformę sprzedażową prowadzoną przez firmę 2Pharma Sp. z o.o., ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa, o numerze NIP: 521-363-23-30 i numerze REGON: 146163230, zwaną w niniejszym regulaminie „2Pharma”.
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Administrator – oznacza firmę 2Pharma, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach służących do przeglądania sieci internetowej.
  2. Serwis Internetowy – serwis działający pod adresem www.swoper.pl, w którym jego Użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów usług oferowanych przez 2Pharma;
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Serwisie Internetowym;
  4. Login – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie Internetowym.
  5. Hasło – ciąg znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się do Serwisu Internetowego przez Użytkownika.
  6. Konto – zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu;
  7. Rejestracja – jednorazowa czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Administratora na jednej ze stron Serwisu;
  8. Usługa (lub Usługi) – Usługa lub Usługi świadczone przez Administratora w ramach funkcjonowania Serwisu Internetowego i na zasadach określonych w Regulaminie.
  9. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  10. Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez 2Pharma, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Serwisu Internetowego oraz o promocjach;
  11. Baza Serwisu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz usług, które są oferowane w Serwisie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
  12. Przedstawiciel Handlowy – autoryzowany przedstawiciel firmy 2Pharma mający pisemne potwierdzenie upoważnienia do sprzedaży Usług oferowanych w Serwisie Internetowym;
  13. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 3. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Administratora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Administratora i Użytkownika.

§ 2. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupu usług w Serwisie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.swoper.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz hasło. Dodatkowo można podać nazwę firmy, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 2Pharma danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Serwisie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych spółce, o której mowa w § 10 ust. 4.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 2Pharma prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Serwisu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
 7. Podanie dokładnych danych firmowych jest niezbędne do wystawienia prawidłowej faktury VAT.
 8. W zakładce „Moje dane” Użytkownik może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 2. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.swoper.pl. Użytkownik po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując Usługę, którą jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Kup” i następnie wskazanie sposobu płatności internetowej za zamówienie lub poprzez wysłanie SMS o podanej treści i wpisanie otrzymanego hasła w służące do tego celu pola, a następnie uruchomienie linku ukrytego pod polem „Kup”.
 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Użytkownika linku ukrytego pod polem „Kup” oraz dokonania stosownej do rodzaju zamówienia płatności. Dokonanie tych czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z 2Pharma umowy kupna-sprzedaży Usług objętych zamówieniem.
 4. Na adres email wskazany podczas rejestracji 2Pharma wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

§ 4. Ceny towarów

 1. Serwis Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.swoper.pl i oferuje Usługi znajdujące się w bazie Serwisu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Serwisu Internetowego zamieszczone przy oferowanych Usługach na Stronie produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na stronie zakupowej w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.swoper.pl, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy płatności (patrz §5).
 5. 2Pharma zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczas ustalonych.
 6. Promocje w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Ceny towarów obowiązujące w Serwisie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.swoper.pl. W przypadku dokonywania zakupów poprzez autoryzowanych Przedstawicieli Handlowych firmy 2Pharma obowiązują ceny określone dla Usług sprzedawanych bezpośrednio u Przedstawicieli Handlowych 2Pharma.

§ 5. Formy płatności i realizacja

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać poprzez:
  1. system płatności internetowych;
  2. Premium SMS.
  dotpay swoper
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem oraz płatności za poprzez Premium SMS przeprowadzane są̨ za pośrednictwem Dotpay.pl.
 3. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po odnotowaniu stosownej płatności.
 4. W przypadku gdy rachunek bankowy Administratora nie zostanie uznany kwotą należności w ciągu 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Użytkownikiem a Administratorem ulega rozwiązaniu.
 5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się drogą elektroniczną.
 6. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Użytkownika lub udostępnienie mu możliwości korzystania z zamówionych Usług w Serwisie Internetowym.
 7. Jeżeli Administrator nie będzie mógł zrealizować zamówienia z powodów nie stojących po stronie Administratora, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika zamówienia, zawiadomi o tym Użytkownika i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną.

§ 6. Przerwy techniczne

 1. Administrator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu Internetowego i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 2. Administrator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Właściciel Konta ma prawo do przedłużenia ważności Usługi lub Usług o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

§ 7. Warunki reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres pocztowy 2Pharma Sp. z o.o., ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”, lub drogą elektroniczną na adres: office@2pharma.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika, jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane..
 4. 2Pharma rozpatrzy reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora jest ostateczne.

§ 8. Newsletter Serwisu Internetowego

 1. Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Serwisu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Użytkownik dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez 2Pharma korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z Newsletterem lub skontaktować się z 2Pharma.

§ 9. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Serwisie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Administratorem zbioru danych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)), w którym przetwarzane są dane osobowe kupującego jest 2Pharma Sp. z o.o., ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
 2. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 3. Administrator zastrzega, że Serwis Internetowy oraz zawarte w nim elementy graficzne Administratora, logotypy Administratora, rozwiązania nawigacyjne i techniczne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu Internetowego treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Serwisu Internetowego, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
 6. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli 2Pharma oraz Użytkownik, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 8. Wszystkie nazwy Usług oferowanych do sprzedaży przez 2Pharma w Serwisie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 9. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia Usług złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.05.2014 r.
 11. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie firmy 2Pharma, a także pod adresem www.swoper.pl/regulamin/.
loading